پاسخ مناسب

کشیشی در اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد مست و لایعقل سوار شد و کنار او نشست .

مردک روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از کشیش پرسید :

پدر روحانی روماتیسم از چی ایجاد میشود؟

کشیش هم موعظه را شروع کرد و گفت روماتیسم  حاصل مستی و میگساری و بی بند و باری است .

مردک با حالت منفعل  دوباره سرش گرم روزنامه خودش شد .

بعد کشیش از او پرسید : تو حالا چند وقت است که روماتیسم داری ؟

مردک گفت : من روماتیسم ندارم , اینجا نوشته است پاپ اعظم دچار روماتیسم بدی است .

/ 7 نظر / 24 بازدید

عالی بود

زهرا

[متفکر][متفکر][متفکر]

زهرا

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

زهرا

[گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند]

زهرا

• ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • [گل][گل] • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • Merry Christmas • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •